Vấn đề của tuổi trẻ

2017 Jul 11 crisis, life, tao, thought, youth